Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN van New Life Computers, gevestigd en kantoorhoudende aan de Albert Schweitzersingel 303, 3822 BV te Amersfoort. 

Deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden hebben betrekking op New Life Computers en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, advertenties, prijslijsten, prijsopgaven, offertes evenals de Overeenkomsten die tussen New Life Computers en de Koper Gebruiker tot stand komen. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Koper / Gebruiker wordt door New Life Computers uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1. BEGRIPSOMSCHRIJVING 
Koper Degene die met New Life Computers een koopovereenkomst is aangegaan. 
Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon (ook wel particuliere respectievelijk zakelijke Gebruiker genoemd) met wie de Overeenkomst voor de Service wordt gesloten. Hieronder wordt mede verstaan de persoon of identiteit die feitelijk van de Service gebruikt maakt.
Overeenkomst De verzamelnaam van elke vorm van overeenkomst tussen New Life Computers en een Koper / Gebruiker op grond waarvan door New Life Computers diensten worden verleend, of goederen worden geleverd.
Hardware Alle personal computers, laptops, printers en randapparatuur.
Software Gelicentieerde en offici
Service De kosteloze dienstverlening van New Life Computers waarbij handelingen moeten worden verricht dan wel zaken moeten worden onderzocht om aan de specifieke wensen van de Koper / Gebruiker te kunnen voldoen.
Service Locatie New Life Computers Service Center of een door New Life Computers geselecteerde Service Center.
Garantiezegel Een bedrukte Garantiezegel aangebracht door New Life Computers voor de unieke Identificatie van een machine, laptop, printer of overige randapparatuur die deel uitmaakt van de Overeenkomst.
Alg. Voorwaarden Verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden.
E-mailadres Een op naam gesteld uniek adres, waarmee elektronische berichten uitgewisseld kunnen worden.
Nulsettings De systeeminstellingen, soft- en hardwareconfiguratie van de machines van de Koper / Gebruiker zoals deze door New Life Computers oorspronkelijk geleverd zijn.
Reparatie Dienst De dienstverlening van New Life Computers, waarbij storingen aan een machine verholpen kunnen worden door het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en/of het vervangen van versleten of beschadigde onderdelen. 
Helpdesk Betreft de volgende ondersteuning:
De Koper / Gebruiker stelt New Life Computers in staat de systeeminstellingen en software configuratie van een Personal Computer en/of Laptop aan huis, of op kantoor op afstand te diagnosticeren en te registreren om de Koper / Gebruiker de mogelijkheid te bieden om zelf storingen aan een aantal Nulsettings te verhelpen.
WebSite De website met domeinnaam www.newlifecomputers.nl
2. Algemeen 
Op alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven vanNewLife Computers zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Niets in deze Algemene Voorwaarden tast de dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder die ter bescherming van Koper / Gebruiker aan.
Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van New Life Computers zijn vrijblijvend en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentien aanbod. New Life Computers is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. 
De Koper / Gebruiker aanvaardt de Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de diensten en/of producten waarvoor Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en iedere overeenkomst tussenNew Life Computers en de Koper / Gebruiker tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper / Gebruiker worden doorNew Life Computers uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
New Life Computers heeft het recht deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. De Koper is aan deze gewijzigde algemene voorwaarden gebonden, tenzij hij de overeenkomst, waarvan zij deel uitmaken, schriftelijk, per e-mail of op andere door New Life Computers aangegeven wijze heeft opgezegd per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. 
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van 
3. Offertes
Offertes aan Koper / Gebruiker worden vrijblijvend door New Life Computers aangeboden.
Een offerte is zo lang geldig, als in de offerte staat aangegeven en zolang de voorraad strekt.
Voor zover zich bij de uitvoering van de overeenkomst onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal New Life Computers de Koper / Gebruiker hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
4. Totstandkoming van de overeenkomst 
Een overeenkomst komt tot stand nadat New Life Computers het door of namens Koper / Gebruiker correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de Koper / Gebruiker geeft New Life Computers toestemming elke overeenkomst te archiveren in haar eigen administratiesysteem. 
De Koper / Gebruiker is verplicht New Life Computers te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats. Wijzigingen in deze gegevens dient Koper zo spoedig mogelijk aan New Life Computers mede te delen. 
Indien Koper / Gebruiker een rechtspersoon betreft, dienen de betreffende bedrijfsnaam, het nummer van de Kamer van Koophandel, datum van registratie bij de Kamer van Koophandel en de bedrijfsvorm te worden ingevuld. 
New Life Computers heeft het recht een Koper / Gebruiker om haar te motiveren redenen te weigeren. omtrent de reden van de weigering is New Life Computers niet verplicht een verklaring te geven. 
Indien New Life Computers met de Koper / Gebruiker niet uitdrukkelijk een datum van levering en/of een termijn van uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, heeft New Life Computers het recht de termijn waarbinnen de overeenkomst door haar zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen.
De uit vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Koper / Gebruiker.
De binding van New Life Computers aan een (overeengekomen) fatale termijn vervalt, indien de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van de overeenkomst wenst, tenzij de wijzigingen of het oponthoud van zo geringe betekenis zijn, dat in redelijkheid binnen de termijn gepresteerd kan worden.
5. Levering 
De door New Life Computers opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings) termijn brengt New Life Computers niet in verzuim. New Life Computers is niet gebonden aan (leverings) termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. 
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper / Gebruiker geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper / Gebruiker redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat dit de overeenkomst in stand laat. Koper / Gebruiker is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
Wanneer Koper / Gebruiker aan New Life Computers schriftelijk opgave doet van een adres, is New Life Computers gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Koper / Gebruiker aan New Life Computers schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden. 
De eigendom van geleverde Hard- en Software gaat pas over, indien Koper / Gebruiker al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan New Life Computers verschuldigd bent, heeft voldaan. 
Het risico ter zake van de Hard- en/of Software gaat op het moment van de aflevering op Koper / Gebruiker over. Het risico van verlies of beschadiging van de Hard- en Software die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper / Gebruiker of van een door Koper / Gebruiker gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 
New Life Computers zal in overleg na elke reparatie van de Hard- en/of Software visueel de werking laten zien aan de Koper / Gebruiker. 
New Life Computers levert bij voorkeur de geleverde goederen en/of diensten af op het adres dat overeengekomen is in de opdrachtbevestiging, tenzij de Koper / Gebruiker schriftelijk aangeeft de geleverde goederen en/of diensten anders te ontvangen. New Life Computers is dan ook niet verantwoordelijk voor schade die naderhand ontstaan is door onoordeelkundig gebruik van de Koper / Gebruiker zowel aan de geleverde goederen als aan overige schade. 
New Life Computers is steeds gerechtigd diensten in gedeelten uit te voeren en te factureren.
6. Reparaties
De opgegeven levertijd voor een reparatie aan de Hard- en/of Software van de Koper / Gebruiker geldt slechts bij benadering. 
Indien de overeengekomen reparatie- levertijd is overschreden, is de Koper / Gebruiker bevoegd om New Life Computers per aangetekende brief een redelijke nadere termijnvan minimaal 2 weken voor levering voor te stellen. De Koper / Gebruiker heeft na overschrijding van de nader gestelde termijn het recht ontbinding te verlangen van de reparatie, doch ten aanzien van een eventuele termijnoverschrijding is New Life Computers nimmer aan welke geleden schade dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van New Life Computers.
7. Service Verlening
New Life Computer levert een aantal vormen van diensten zoals hieronder omschreven. De diensten kunnen een standaard aanbieding betreffen maar kunnen ook zijn aangepast aan de specifieke wensen van de Koper / Gebruiker. 
Hulp bij storingen aan huis wordt verricht van maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Hulp bij storingen op locatie bij bedrijven geschiedt op werkdagen tijdens de geldende kantooruren.
8. Verplichtingen van de Koper
Koper / Gebruiker is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan New Life Computers grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op New Life Computers rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
Koper / Gebruiker za lNew Life Computers vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeit uit het feit dat Koper in strijd met Artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden handelt. 
9. Reclames en aansprakelijkheid 
Koper / Gebruiker heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Hard- en Software aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper / Gebruiker New Life Computers daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
Indien door Koper / Gebruiker is aangetoond dat de Hard- en/of Software niet aan de gestelde voorwaarden in de overeenkomst beantwoorden, heeft New Life Computers de keuze de betreffende Hard- en/of Software tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
Indien Koper / Gebruikte Hard- en/of Software om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Koper / Gebruiker het recht het product binnen zeven dagen na aflevering aan New Life Computers te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. 
De kosten in deze voor retourzendingen en het risico zijn altijd voor kosten van New life Computers
Geringe afwijkingen in kwaliteit, welke normaliter niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond leveren voor reclame.
Als een beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
Wanneer Koper / Gebruiker zaken heeft verricht of laten verrichten, de zaken onoordeelkundig onderhouden, danwel onderdelen in of aan de geleverde zaken heeft aangebracht zonder schriftelijke toestemming van New Life Computers vervalt enig recht op Garantie.
New Life Computers aanvaart geen enkele aansprakelijkheid jegens derden, die schade geleden menen te hebben op grond van het uitvoeren van de overeenkomst door New Life Computers ten behoeve van de Gebruiker / Koper. New Life Computers wordt door de Koper / Gebruiker gevrijwaard tegen alle schadeclaims van deze derden.
De omvang van de aansprakelijkheid van New Life Computers sterkt per overeenkomst nooit verder dan het totale bedrag, dat New Life Computers terzake van die overeenkomst, aan de opdrachtgever in rekening brengt en dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van 30 (dertig) dagen na voltooiing van de opdracht.
10. Garanties
New Life Computers geeft vooraf schriftelijk aan Koper / Gebruiker op wat de garantietermijn is van de geleverde goederen en/of diensten.
Voor zover van toepassing zal New Life Computers garanties van producenten doorleveren aan de Koper / Gebruiker. 
New Life Computers voorziet alle geleverde machines die deel uitmaken van de Overeenkomst standaard van een Garantiezegel. 
Mocht Koper / Gebruiker de Garantiezegel verbreken, dan vervalt hiermee de garantietermijn zoals vooraf schriftelijk gemeld aan Koper / Gebruiker.
New Life Computers garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van verholpen reparaties / storingen noch dat New Life Computers alle storingen kan verhelpen.
Bij Garantie / Dienstverlening van New Life Computers waarbij aan huis of op kantoor Soft- en Hardware storingen / instellingen verholpen kunnen worden, garandeert New Life Computers dat het zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een overeenkomst van New Life Computers mag worden verwacht. 
Bij Garantie / Dienstverlening van New Life Computers waarbij storingen aan een machine van Koper / Gebruiker door New Life Computers verholpen worden, garandeert New Life Computers dat New Life Computers zich zal inspannen de overeenkomen werkzaamheden naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een overeenkomst van New Life Computer mag worden verwacht. Laptops / PC' s die niet bij New Life Computers zijn aangeschaft willen wij wel repareren mits dit Softwarematig is. Mocht een laptop moeten worden opgestuurd naar de fabrikant dan zal dit door de winkel moeten gebeuren die het apparaat ook geleverd heeft. Dit is om eventuele Garantieclaims achteraf te voorkomen. Voor elke Garantie / Dienstverlening van New Life Computers waarbij telefonisch of Online Soft- en Hardware storingen verholpen kunnen worden garandeert New Life Computers dat New Life Computers zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een overeenkomst van New Life Computer mag worden verwacht.
Bovengenoemde garanties zijn de enige garanties die New Life Computers aan de Koper / Gebruiker afgeeft en treden in de plaats van alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, waaronder begrepen de garantie dat de service voor een bepaald beoogd gebruik geschikt is.
New Life Computers levert onderdelen bij de reparatie van een Personal Computer, Laptop, Printer of andere randapparatuur zonder garanties van enige aard, tenzij anders door New Life Computers aangegeven. Fabrikanten, ontwikkelaars, leveranciers, of uitgevers kunnen echter hun eigen garanties aan de Koper / Gebruiker verlenen. Dergelijke garanties, voorzover van toepassing, staan omschreven in de toepasselijke Licentieovereenkomsten.
New Life Computers kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van de Koper / Gebruiker na het verhelpen van een Soft- en/of Hardwarestoring op dezelfde of op correcte wijze zullen blijven functioneren. New Life Computers adviseert de Koper / Gebruiker dan ook om voorafgaand aan het verhelpen van storingen back-ups te maken van alle bestanden. New Life Computers aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 
11. Bestellingen / communicatie 
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper / Gebruiker enNew Life Computers, dan wel tussenNew Life Computers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper / Gebruiker enNew Life Computers, is New Life Computers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door New Life Computers.
12. Vergoeding en betalingen 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro er omtrent. New Life Computers zal uitdrukkelijk vermelden of prijzen inclusief dan wel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen zijn welke van overheidswege worden opgelegd. Alle vergoedingen verschuldigd door Koper / Gebruiker aanNew Life Computers en mogelijke betalingswijzen daarvan staan ook vermeld op de WebSite. 
De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. Betalingen vinden plaats door middel van Contante betaling ineens of via PIN aan de zaak of als het om een zakelijke Koper / Gebruiker gaat op rekening. New Life Computers hanteert een  betalingstermijn van 14 dagen voor bedrijven en 3 dagen voor particulieren na factuurdatum.
New Life Computers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de WebSite zijn vermeld zal Koper / Gebruiker bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn. 
New Life Computers kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, anders dan op grond van onverschuldigde betaling of onrechtvaardige verrijking, in de uitvoering van de betaalopdracht. 
Gebruiker / Koper geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door Koper / Gebruiker verkozen is. 
Indien Koper / Gebruiker de verschuldigde vergoedingen na een mislukte incassopoging en na een nadere termijnstelling als genoemd in art. 12 lid 12.2 niet betaald heeft, heeft New Life Computers het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst met de Koper / Gebruiker te ontbinden. 
Indien Koper / Gebruiker niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Koper / Gebruiker medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Koper / Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Indien de Koper / Gebruiker niet binnen 14 dagen heeft betaald, is New Life Computers gerechtigd vanaf de vervaldag, de Koper Gebruiker de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die New Life Computers maakt als gevolg van niet nakoming door de Koper / Gebruiker van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Koper / Gebruiker.
Het is Koper / Gebruiker niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen die hij op New Life Computers heeft of meent te hebben.
Alle geleverde goederen en diensten blijven eigendom van New Life Computers tot dat de Koper / Gebruiker aan al zijn of haar volledige betalingsverplichtingen (incl. eventuele rentes en boetes) heeft voldaan.
Ingeval de Koper / Gebruiker enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is New Life Computers zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De Koper / Gebruiker machtigt New Life Computers de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
De Koper / Gebruiker is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, indien zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van ons rust, in beslag dreigen te worden genomen. 
Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen buiten normale uitoefening van het bedrijf, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.                                                                                                    13. Risico leenapparatuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            In bepaalde gevallen is het mogelijk in overleg met New Life Computers en tegen een geringe vergoeding om een leencomputer te krijgen voor de duur van de reparatieperiode. Dit is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. Schade die tijdens deze uitleenperiode ontstaat door de Gebruiker zal ten allen tijde verhaald worden op de Gebruiker.
14. Beperking van aansprakelijkheid
New Life Computers is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Koper / Gebruiker lijdt door tekortkomingen van New Life Computers bij de uitvoering van de Service en/of Overeenkomst.
New Life Computers is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste adviezen die haar medewerkers aan de Koper / Gebruiker geven dan wel verkeerde interpretaties door de Koper / Gebruiker van de gegeven adviezen, noch voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, waaronder gevolgschade. 
New Life Computers is nimmer aansprakelijk voor schade die Koper / Gebruiker lijdt door tekortkomingen c.q. weigering van New Life Computers bij de uitvoering van de Service en/of de Overeenkomst waarbij niet gelicentieerde Software van de Koper / Gebruiker in het geding is.
Schade zoals bedoeld in lid 1, welke naar het oordeel van de Koper / Gebruiker veroorzaakt is door grove schuld of opzet van New Life Computers dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontstaan daarvan door middel van een aangetekend schrijven aan New Life Computers te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van New Life Computers is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij Koper / Gebruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 
New Life Computers is bij het uitoefenen van diensten in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar New Life Computers geen invloed op kan uitoefenen. New Life Computers kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van New Life Computers met genoemde derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met New Life Computers.
Verzending van gegevens in elektronische vorm, documenten, boeken, papieren en goederen geschiedt steeds voor risico van de Koper / Gebruiker. New Life Computers is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit verlies, vernietiging of beschadiging van deze gegevens. 
Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking: bedrijfsschade, letselschade, bedrijfsstoring of derving van inkomsten.
New Life Computers is niet aansprakelijk voor de schade verband houdende met zgn. cyber-risico
15. Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van New Life Computers mogen uitgewerkte offertes, ideeucten van New Life Computers op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend. 
New Life Computers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de Koper.
Koper / Gebruiker vrijwaart New Life Computers voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de Koper / Gebruiker.
16. Bijzondere bepalingen bij het uitvoeren van de Overeenkomst / Service.
Tijdens het verhelpen van een Software storing kunnen bestanden op de machine van de Gebruiker eventueel worden gekopieerd en kunnen systeeminstellingen en Soft-en Hardware configuraties eventueel worden aangepast. Gebruiker verklaart zich door het aangaan van de Overeenkomst akkoord met dergelijke wijzigingen / aanpassingen. 
Indien New Life Computers bij het verhelpen van een storing, systeemsettings en/of softwareconfiguraties dient te wijzigen, te herstellen, te herconfigureren of te herinstalleren, door gebruik te maken van desbetreffende Software van de Koper / Gebruiker, dan zal New Life Computers de storing alleen verhelpen door gebruikmaking van de originele gelicentieerde Software welke in het bezit is van de Koper / Gebruiker. New Life Computers zal dan ook geen storingen verhelpen aan niet gelicentieërde Software.                                                                                                                                                                                    

Backup

16.1  Koper / Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de software en data-gegevens. New Life Computers gaat er dan ook vanuit dat de Koper / Gebruiker zelf regelmatig een back-up maakt, om gegevensverlies tot een minimum te beperken. Het kan namelijk zijn dat door het probleem met de computer zelf, of bij het verhelpen van het probleem, data en/of software verloren raakt. Wij doen onze uiterste best om dit niet te laten gebeuren. Helaas genoeg kan het niet altijd voorkomen worden en New Life Computers kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld

Koper / Gebruiker zal New Life Computers in voldoende mate vrije toegang verlenen tot de faciliteiten, software en systemen van de Koper / Gebruiker zodat New Life Computers aan haar verplichtingen jegens Koper / Gebruiker kan voldoen.
New Life Computers behoudt zich het recht voor om haar Service aan Huis of op Kantoor op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de machine omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van New Life Computers een risico voor de medewerkers van New Life Computers met zich meebrengen. Deze maatregel laat de betalingsverplichtingen van de Koper / Gebruiker onverlet.
17. Partners
17.1 New Life Computers heeft overeenkomsten gesloten met bepaalde organisaties voor de promotie, marketing, verkoop en ondersteuning van bepaalde Producten en Services. Als de Koper / Gebruiker op basis van deze Algemene Voorwaarden van New Life Computers Services afneemt, bevestigt New Life Computers dat New Life Computers verantwoordelijk is voor het leveren van de Services onder de garanties en andere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. New Life Computers is niet verantwoordelijk voor de handelingen en eventuele aanvullende verplichtingen jegens de Koper / Gebruiker, en/of producten of services die zij op grond van hun eigen overeenkomsten aan de Koper / Gebruiker leveren.
18. Overmacht 
18.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft New Life Computers ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks aan Koper / Gebruiker dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat New Life Computers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
19. Persoonsgegevens 
19.1 New Life Computers zal de door Koper / Gebruiker verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij Koper heeft aangegeven dat hij daarop geen prijs stelt, zullen Kopers / Gebruikers gegevens worden opgenomen in een centraal bestand om onze producten en diensten af te stemmen en om Koper / Gebruiker hierover te informeren. De verwerking van de gegevens van Koper / Gebruiker zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 
20. Duur en beëindiging
New Life Computers is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen. 
Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de Koper / Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van Koper / Gebruiker is aangevraagd, dan wel Koper / Gebruiker. 
De overeenkomst eindigt met haar volbrenging.
Opzegging van de overeenkomst is alleen dan rechtmatig, indien Koper / Gebruiker dit schriftelijk aan New Life Computers heeft meegedeeld.
De Koper / Gebruiker die de overeenkomst onrechtmatig doet eindigen, is gehouden aan New Life Computers de schade te vergoeden, die New Life Computers lijdt, doordat de overeenkomst op onrechtmatige wijze is beëindigd.
Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd, zich tot de rechter te wenden, met het verzoek de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen.
Als gewichtige redenen worden beschouwd, veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort be
21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing in de ruimste zin van het woord. 
Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
PRIVACYSTATEMENT
Bescherming van uw persoonsgegevens
New Life Computers respecteert de privacy van de bezoekers van www.newlifecomputers.nl , onder andere door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en na invoering, de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden. 
Welke gegevens worden verwerkt
De gegevens die worden verwerkt door New Life Computers, zijn de door Koper / Gebruiker aan New Life Computers verstrekte gegevens inclusief adresgegevens. Tevens wordt door New Life Computers bijgehouden welke browser Koper / Gebruiker gebruikt en hoe Koper / Gebruiker op onze website is terechtgekomen.
Verwerking en doel van de gegevensverwerking
De door Koper / Gebruiker verstrekte gegevens worden opgenomen in de "New Life Computers gebruikersregistratie" die overeenkomstig de Wet persoonsregistraties, en na invoering de Wet bescherming persoonsgegevens, is aangemeld bij de Registratiekamer Gooi en Eemland te Amersfoort. Een afschrift van dat aanmeldingsformulier is op schriftelijk verzoek te verkrijgen bij New Life Computers te Amersfoort. De door Koper / Gebruiker verstrekte gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij Koper / Gebruiker heeft aangegeven dat hij daarop geen prijs stelt, zullen Kopers / Gebruikers gegevens worden opgenomen in een centraal bestand om onze producten en diensten af te stemmen en om Koper / Gebruiker hierover in de toekomst te kunnen informeren.
Rechten van bezoekers met betrekking tot het verwerken van gegevens
Indien Koper / Gebruiker meer informatie wenst met betrekking tot zijn gegevens, deze gegevens wenst aan te vullen of te verbeteren, kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij New Life Computers op bovenstaand adres. Tevens kunt u New Life Computers schriftelijk of per e-mail verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. New Life Computers zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van bovengenoemde verzoeken, de gewenste informatie verstrekken, de gegevens verbeteren of aanvullen dan wel de gegevensverwerking staken. New Life Computers zal Koper / Gebruiker schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen van de doorgevoerde wijzigingen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 maart 2023.