Privacy Policy New Life Computers

Deze website wordt geëxploiteerd door New Life Computers te Amersfoort. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze website is besteed, kan New Life Computers nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door foutieve informatie op deze website.

Komt u op deze website informatie tegen, welke volgens u niet correct is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden. Stuurt u dan een email naar info@newlifecomputers.nl. Dit geldt tevens wanneer er volgens u informatie op deze site staat, waarop het copyright van u of anderen rust.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New Life Computers.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan New Life Computers.

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich eveneens tot New Life Computers te wenden.

Wij respecteren de privacy van onze klanten.

De gegevens van uw bezoek worden niet opgeslagen in een database of op andere wijze vastgelegd. Voor statistische doeleinden wordt het enkele feit van uw bezoek genoteerd en welke pagina's u heeft bezocht. Deze website maakt geen gebruik van cookies.

© 2024 New Life Computers, Amersfoort.